ویزای مهارت آمریکا | M Visa

این ویزا شباهت زیادی با ویزایی دانشجویی F دارد و پذیرش هنرجویان از سوی مراکز تایید شده فنی و حرفه ای صورت میگیرد. اعتبار این ویزا محدود به  مدت زمان دوره آموزشی تعیین شده می باشد.

تفاوت اصلی این ویزا با ویزای F در نحوه و زمان تمدید یا تغییر آن به ویزاهای دیگر است که می تواند بسیار پیچیده تر شده و به برنامه ریزی بسیار دقیقی نیاز دارد.